Univerzita tretieho veku STU Bratislava

V akademickom roku 2014/2015 vstúpila UTV pri STU v Bratislave už do sedemnásteho roku svojej existencie. Tak, ako po iné roky otvoril sa prvý všeobecný ročník pre nových záujemcov, v ktorom bola prvá prednáška spojená so slávnostnou imatrikuláciou nových študentov. Podľa tradície, uplatňovanej na slovenských UTV, štúdium začalo povinným absolvovaním prvého (všeobecného) ročníka, charakterizovaného pestrou paletou ponúkaných prednášok :

 • Technika budúcnosti / prof. RNDr. J. Krempaský, DrSc.
 • Veda a technika v dejinách ľudstva / Ing. M. Petráš, PhD.
 • Poznávanie a učenie /PhDr. I. Schuller, CSc.
 • Informačná spoločnosť / prof. Ing. P. Horváth, PhD.
 • Potraviny a výživa /MUDr. K. Babinská, PhD.
 • Zaujímavosti z dejín techniky /Ing. M. Petráš, PhD.
 • O nanoelektronike a informatike /prof. Ing. Š. Luby, DrSc.
 • Energeticky náročné budovy /prof. Ing. D. Petráš, PhD.
 • Chémia okolo nás /doc. Ing. Berkeš, PhD.
 • Využitie žiarenia v medicíne /prof. Ing. M. Miglierini, DrSc.
 • Človek a architektúra v historickom vývoji /doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
 • Využitie multimédií v oblasti vzdelávania a služieb /prof. Ing. J. Polec, PhD.
 • Nové smery v automobilizme /doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
 • Jadrová energetika a jej vplyv na životné prostredie /prof. Ing. J. Lipka, DrSc.

V súčasnosti ponúka UTV pri STU spolu 11 študijných odborov.  Sú to študijné odbory z tématických oblastí:  

Architektúra,  Životný štýl a zdravie,  Informačné a komunikačné technológie                                    

Na ponúkané štúdijné odbory v akademickom šk.roku 2015/2016 sa môžu zapísať tí, ktorí absolvovali prvý všeobecný ročník  - či už priamo na UTV pri STU, na UTV pri Univerzite Komenského v Bratislave, resp. na inej univerzite tretieho veku na Slovensku. Štúdium je obvykle trojročné (všeobecný ročník + 2 roky študijný odbor) a riadi sa v každom akademickom roku Organizačnými a študijnými pokynmi, ktoré sú súčasťou Študijného programu.

 V radoch poslucháčov  sú vítaní všetci tí, ktorým nie je cudzí obsah citátu:                                                                                                                                                            "Čím viac sa učíme, tým viac odhaľujeme svoju nevedomosť" ( Percy Bysshe Shelley).

Digitálna fotografia

V akademickom roku 2011/2012 UTV rozšírila ponuku študijných odborov o Digitálnu fotografiu. V ďalšom roku bol pokusne otvorený druhý ročník. Po potvrdení úspešného priebehu bola od akademického roku 2013/2014 Digitálna fotografia zaradená do ponuky UTV ako ďalší dvojročný študijný odbor. Pre akademický rok 2015/2016 je zaradený i tretí ročník pokročilého štúdia.

Absolventi predstavili svoje práce na výstavách fotografií, ktoré sa konali v mesiaci jún 2012 v Kultúrnom stredisku obvodu Bratislava III a v mesiaci máj 2014 vo vestibule Fakulty architektúry STU.

 • ·       Akademický rok 2015/2016 UTV 
 • ·       Odborný garant študijného odboru: prof. Ing. P. Horváth, CSc 
 • ·         Digitálna fotografia:  1.ročník
 • ·         Prednášateľ : Mgr. J. Lörincz

·         Téma:

 • ·         Dejiny a teória fotografie. Ovládanie a výber prístroja
 • ·         Obsah a kompozícia obrazu. Prenos do PC, archivácia

·         Krajina, panoráma. Práca v exteriéri

·         Fotografický portrét, autoportrét. Úprava súborov v PC

·         Zátišie  makrofotografia. Domáci ateliér

·         Technická fotografia. Fotoaparát, scaner, kamera, zvuk

·         Šport, divadlo, akcie. Príslušenstvo (objektívy, blesk)

·         Nočná fotografia. Snímanie v externých podmienkach

·         Figúra, skupina. 

·         Mesto, architektúra. Celok, detail, interiér

·         Dokument, reportáž. Práca s profesionálnym fotoaparátom

·         Výtvarná fotografia. Osobitné spracovanie na PC

·         Prezentácia (média, web). Tlač, adjustácia 

          https://cms.milos-kosno.webnode.sk/fotogaleria/

·         Skupinová tvorba